Registrace

Členství

Řádným členem ČFB se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností ČFB a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy ČFB. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě elektronické přihlášky zájemcem o členství. Členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti ČFB a přispívat k naplnění jeho účelu. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje výkonný výbor na základě elektronické přihlášky zájemce o přidružené členství(např. Fanoušek boccii). Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti ČFB, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v oblasti sportu. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno. ČFB vede elektronický seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví.  Údaje o členech ČFB mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu střešní sportovní organizaci, které je ČFB členem, a to v rámci plnění jeho povinností vůči této střešní organizaci. Dále mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ČFB podáním elektronické přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

Registrace nového člena